logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Úpravy terénu nad mostem budou pokračovat

Publikováno 25.5.2023

Protipovodňová opatření na Bečvě, tedy zvyšování hrází nad mostem v Hranicích, byla po vodohospodářské stránce dokončena na přelomu roku a již plní svou funkci. Nepříznivé počasí v dosavadním průběhu roku 2023 však zdrželo dokončování povrchových úprav a odstraňování škod, způsobených stavbou.

V sadech Čs. legií nás čeká především převzetí zeleně (travnatých ploch a stromů) od stavebníka protipovodňových úprav, Povodí Moravy, který se před začátkem stavby zavázal nahradit odstraněné stromy novu výsadbou a uvést plochy dotčené stavební činností do původního stavu. Do konce června by mělo být zřejmé, zda se nově zasazené stromy ujaly a zda jsou i nové trávníky řádně založeny. Souběžně město Hranice vede jednání s Povodím Moravy (vlastník protipovodňových stěn) a Národním památkovým ústavem (park je nemovitou kulturní památkou) o možnosti opět do parku poblíž nábřežní zdi umístit, alespoň v jednodušší podobě, vyhlídky, z nichž by bylo možné pozorovat řeku.

V Kropáčově ulici je situace odlišná, čeká nás zde ještě celá série stavebních akcí. Svým rozsahem jsou a budou menší než výstavba nábřežní zdi, nicméně konečný vzhled Kropáčova získá až po dokončení všech stavebních a sadových úprav. V současnosti zde probíhá výstavby cyklostezky. Stavbu provázejí komplikace, běžné při výstavbě uprostřed města: velmi rozličné podloží si vyžádalo úpravu konstrukčních vrstev cyklostezky. Byť to již není na první pohled patrné, nábřeží vzniklo na navážkách nejroztodivnějšího charakteru, které se liší místo od místa.

Při stavbě se také naráží na různé neregistrované inženýrské sítě a jejich pozůstatky, které je vždy před pokračování budování cyklostezky identifikovat a zabezpečit. I přes tyto komplikace by měla být cyklostezka v Kropáčově ulici v létě 2023 dokončena.

Následovat bude přeložka elektrického vedení, kterou hodlá realizovat společnost ČEZ Distribuce: stávající nadzemní vedení bude zrušeno a nahrazeno zemním kabelem. Během léta 2023 by pak mělo být vydáno stavební povolení na finální revitalizaci Kropáčovy ulice, zahrnující úpravu stávajících komunikací a rozsáhlé sadové úpravy. Podaří-li se na podzim 2023 zajistit dotační finanční prostředky, je reálné dokončit hlavní (první) etapu revitalizaci Kropáčovy ulice v roce 2024. I v Kropáčově ulici bude nadále hlavním partnerem města společnost Povodí Moravy, která zde vlastní značnou část pozemků a jejíž aktivní spolupráce je tedy nezbytná jak pro uvádění ploch zasažených výstavbou protipovodňové zdi do akceptovatelného stavu, tak pro následující revitalizaci.

Více o protipovodňových stavbách a následné podobě nábřeží se dočtete zde.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies