logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán

Publikováno 27.7.2017

Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku

4. Základní informace k životní situaci.

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavby umístit, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, apod.
Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:

 •  při koupi nemovitosti
 •  při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost a pod.)

V těchto záležitostech může jednat přímo občan (firma) nebo jeho zástupce, kterého si zvolí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Při koupi nemovitosti, ale i při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku, by daná osoba měla ve vlastním zájmu předem zjistit zda:

 • je pro obec (město, městys) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek,

 • pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí např. o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace

Zjistěte zda existují dokumentace či rozhodnutí uvedené v bodu 6 a z jejich obsahu ověřte, zda existují omezující podmínky pro koupi nemovitosti, pro záměr stavět nebo měnit využití stavby či pozemku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Potřebné informace zjistíte u:

 • příslušného obecního úřadu (resp. městského úřadu, úřadu městyse),

 • příslušného stavebního úřadu,

 • úřadu územního plánování - odboru rozvoje a investic, oddělení územního plánování, MěÚ Hranice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného stavebního úřadu nebo s pracovníky odboru rozvoje a investic, MěÚ Hranice a to v době hodin pro veřejnost, případně po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro běžnou informaci je nutné alespoň znát parcelní číslo a katastrální území (příp. předložit snímek katastrální mapy) na kterém se nemovitost nachází nebo je záměr výstavby či změny jeho využití zamýšlen.

Pro poskytnutí územně plánovací informace podle § 21 odst. 1 písm. a)  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je nutné uvést náležitosti podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Žádost o územně plánovací informaci obsahuje: identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu, katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat, druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1, písm a)  stavebního zákona), údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich, druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro běžnou informaci ani pro poskytnutí  územně plánovací informace není potřeba formulář. V písemné žádosti se uvedou náležitosti uvedené v bodu 10.  Pro územně plánovací informaci lze využít  formulář "Žádost o územně plánovací informaci" ve formátu word nebo PDF.Žádost o pořízení územního plánu obce je k dispozici v přílohách ve formátu wordPDF.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Na příslušných úřadech jste oprávněni zdarma nahlížet do výše uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro písemné vyřízení žádosti o informace je 30 dnů (dle správního řádu). Při osobní návštěvě v úřední dny vám bude umožněno nahlédnutí do územně plánovacích dokumentací.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při podání žádosti o informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití nejsou stanoveni další účastníci řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při podání úplné žádosti o informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Jedná se zejména o tyto předpisy:

 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření, a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Obraťte se na příslušný obecní úřad nebo úřad územního plánování - odbor rozvoje a investic MěÚ Hranice a stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice. V mimořádných případech se lze obrátit na krajský úřad nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace je možné získat na internetových stránkách jednotlivých obcí, pokud takové obsahují, případně obecné informace na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje: Zdrojem může být i internet:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ústav územního rozvoje - územní plánování a stavební řád

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánování, Městský úřad Hranice.

26. Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru rozvoje a investic, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz, 581 828 200

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.1.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou stanovena

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies