logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Elektronické formuláře

Pro otevření a vyplňování inteligentních elektronických formulářů na počítači slouží volně stažitelný Software602 Form Filler. Na stránkách firmy Software602 vyberte verzi programu pro vámi používaný operační systém. 

Doprava - elektronické formuláře
Doprava
 
Oznámení o zahájení, změnách a ukončení provozování taxislužby, vozidel taxislužby
Plná moc
Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zdravotní důvody
Žádost o stanovení místní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy
Žádost o výdej dat z registru řidičů
Žádost o vrácení řidičského oprávnění - ostatní důvody
Žádost o povolení úplné/částečné uzavírky
Žádost o povolení zvláštního užívání (ZU) pozemní komunikace (PK)
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
Samospráva - elektronické formuláře
Samospráva
Žádost o koupi nemovitého majetku města Hranic
Státní správa - elektronické formuláře
Státní správa
Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o státní památkové péči 
Zemědělství - elektronické formuláře
Zemědělství
Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Souhrnné údaje LHE za vlastníka
Žádost o odnětí/omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa do 1 ha
 
Životní prostředí - elektronické formuláře
Životní prostředí
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech podle ustanovení
Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies