logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kácení dřevin mimo les

Publikováno 27.7.2017

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

1. Identifikační číslo návodu:


2. Kód životní situace:


3. Název:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o řízení, kdy majitel (případně nájemce) pozemku hodlá vykácet strom, případně keře.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti vlastníka pozemku, či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na obecním úřadě.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Pro katastrální území: Hranice, Drahotuše, Velká u Hranic, Lhotka u Hranic, Uhřínov, Středolesí, Slavíč, Valšovice
Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Mgr. Hana Woldánová, tel: 581 828 343
Kdy: pondělí, středa - 8,00-17,00 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• doklad o vlastnictví k pozemku a dřevinám, rostoucím mimo les ( výpis z Katastrálního úřadu, kopie kupní nebo nájemní smlouvy )
• specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu
• udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
• zdůvodnění žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, v informační kanceláři městského úřadu a také v  na webu města v příloze ve formátu PDF a word.
Nabízíme také možnost vyplnění interaktivního formuláře Žádost o povolení kácení dřevin, rostoucích mimo les.

Žádost můžete podat i volnou formou s doklady a informacemi dle bodu 10.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Případní spoluvlastníci pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Může být uložena náhradní výsadba za pokácené dřeviny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení dokladu o vlastnictví k pozemku, nelze podávat elektronickou formou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

• zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecních zřízeních ), ve znění pozdějších právních předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, fyzická osoba, se dopustí přestupku, pokud poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les - sankce do 10 000 Kč, pokud se jedná o pokácení nebo poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les - sankce do 50 000 Kč. Pokud jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu při výkonu podnikatelské činnosti lze za poškození nebo zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kdy se nemusí žádat o povolení ke kácení

  • v případě, že pozemek, na kterém dřevina roste je ve vlastnictví fyzické osoby, ta jej užívá a stromy mají obvod kmene do 80 cm měřeno ve výši 130 cm nad zemí, nebo pokud se jedná o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40m2.

  • v případě, že se jedná o ovocné dřeviny a pozemek, na kterém ovocná dřevina roste je veden v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.  

  • v případě, je-li bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení

  • v případě pěstebních ( obnova, probírka, zdravotní zásah ), nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů viz. §8 zákona 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
Dále se můžete obrátit na:  Mgr. Hana Woldánová tel: 581 828 343

---
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích právních předpisů, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Hana Woldánová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20. 05. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies