logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vodní hospodářství

Rozdělení územních obvodů mezi referenty vodoprávního úřadu

více... | Publikováno 6.9.2023

Ochranné pásmo vodního zdroje a vodního díla

Stanovení, změna, zrušení ochranného pásma vodního zdroje a vodního díla

více... | Publikováno 27.7.2017

Užívání vodního díla

Oznámení o užívání stavby, povolení k užívání vodních děl, žádost o vydání kolaudačního souhlasu

více... | Publikováno 27.7.2017

Odsouhlasení manipulačního řádu

Odsouhlasení manipulačního či provozního řádu

více... | Publikováno 27.7.2017

Ohlášení udržovacích prací, ...

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav

více... | Publikováno 27.7.2017

Povolení k nakládání s vodami

Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami

více... | Publikováno 27.7.2017

Povolení k odběru podzemních vod

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

více... | Publikováno 27.7.2017

Povolení k vypouštění nebezpečných odpadních vod

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace.

více... | Publikováno 27.7.2017

Povolení k vypouštění odpadních vod

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a jeho změny

více... | Publikováno 27.7.2017

Vyjádření

Vyjádření, zda je záměr z hlediska vodoprávních předpisů možný

více... | Publikováno 27.7.2017

Souhlas vodoprávního úřadu

Souhlas ke stavbám na pozemcích vodních toků, případně na pozemcích sousedících, ke zřizování skladů se závadnými látkami, ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území a ochranném pásmu vodních zdrojů, ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku.

více... | Publikováno 27.7.2017

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Stavební povolení k vodním dílům

více... | Publikováno 27.7.2017

Povolení k domovní ČOV, studni

Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů(domácností), ohlášení domovní ČOV, povolení vypouštění odpadních vod z domovní ČOV, povolení odběru podzemní vody ze studny

více... | Publikováno 27.7.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies