logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Povolení k vypouštění odpadních vod

Publikováno 27.7.2017

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a jeho změny

1. Identifikační číslo návodu:

2. Kód životní situace:

3. Název:

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a jeho změny

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o agendu týkající se povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel musí být fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Městského úřadu Hranice nebo písmeně na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy (vodní hospodářství).

Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o povolení, která podle povahy druhu nakládání s vodami obsahuje :

 • Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
 • Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.
 • Vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost týká tohoto vodního toku.
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které sestává ze zhodnocení možnosti a rozsahu ovlivnění podzemních vod včetně jejich jakosti, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona).
 • Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno.
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy, závazná stanoviska dotčených orgánů s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:
 • V případě žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 6. a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.
 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice nebo na internetové adrese ministerstva zemědělství.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Moravy, s.p., Brno, správce drobného vodního toku , dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektových dokumentací, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce ve smyslu:
- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
---
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Telefonním dotazem na pracovníky odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy:
Mgr. Magdalena Putalová, tel.: 581 828 349
Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoby:

Mgr. Magdalena Putalová, Ing. Eliška Trčková, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

17. 2. 2020

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
---

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020