logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Stanoviska

01.Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Koordinované závazné stanovisko

04. Základní informace k životní situaci

Vydávání koordinovaných závazných stanovisek ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) připadá v úvahu u správních orgánů, které vykonávají působnost více dotčených orgánů současně ve více oblastech veřejné správy, resp. podle více zákonů ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, pozemních komunikacích, státní památkové péče, popř. za jakých podmínek.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem, fyzickou osobou podnikající nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Městského úřadu v Hranicích nebo písmeně na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady (projektová dokumentace).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice

S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Bc. Lucie Hasonová, tel.: 581 828 351, e-mail:  lucie.hasonova@mesto-hranice.cz

Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska obsahuje:

 • Projektovou dokumentaci dle platné legislativy a pro daný stupeň správního řízení, (zejména dle prováděcích vyhlášek č. 501/2006, 499/2006, 268/2009, 503/2006 v platném znění ke stavebnímu zákonu, podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, (případně popis záměru, studie).

 • Plnou moc v případě zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice a na internetových stránkách ve formátu word a PDF.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Bez dalších účastníků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádosti s projektovými dokumentacemi (studie, záměr), lze podávat i elektronickou formou.

Podání nebo případné dotazy lze činit e-mailem na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz (s elektronicky ověřeným podpisem)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších úprav

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

18. Jaké jsou související předpisy

Viz bod 17.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

---

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Problematiku lze konzultovat osobně s pracovníkem Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, MěÚ Hranice v době stanovených hodin pro veřejnost, případně telefonicky.

Bc. Lucie Hasonová, tel.: 581 828 351, referentka Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, e-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí 

26. Kontaktní osoby

Bc. Lucie Hasonová, tel.: 581 828 351, referentka Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, e-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

7. 9. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není ukončen.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies