logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odsouhlasení manipulačního řádu

Publikováno 27.7.2017

Odsouhlasení manipulačního či provozního řádu

1. Identifikační číslo:


2. Kód:

3. Pojmenování ( název) životní situace:

Odsouhlasení manipulačního či provozního řádu

4. Základní informace k životní situaci:

Jedná se o agendu týkající se odsouhlasení manipulačního či provozního řádu vodních děl a to zejména: vodních nádrží, jezů, vodovodů, kanalizací a čistírny odpadních vod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Městského úřadu v Hranicích nebo písmeně na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, vodní hospodářství.

Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

žádost o schválení, která obsahuje :
• jméno (název) a adresu (sídlo) žadatele,
• manipulační či provozní řád dle povahy věci, nejméně ve 3 a více vyhotoveních
• stanoviska, vyjádření nebo souhlasy účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci,
• doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem,
• stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se vodní dílo týká tohoto vodního toku,
• f) stanovisko příslušného správce nebo vlastníka vodní nádrže, pokud se žádost o povolení týká této vodní nádrže.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravyMěstského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice nebo na internetové adrese ministerstva zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vydání povolení nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Moravy, s.p., Brno, správce ochranného pásma vodního zdroje, správce drobného vodního toku, případně vodní nádrže, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí, Místní organizace rybářského svazu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení manipulačních či provozních řádů, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:´

sankce ve smyslu:
• zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:
---
22. Další informace:

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:
---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Telefonním dotazem na pracovníky odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy:

Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341
Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoby:

Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341, e-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz

Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346, e-mail: simona.lukasova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:

15. 7 2021

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
---

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021