logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odchylný postup při ochraně ptáků

Publikováno 27.7.2017

Stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků

Odchylný postup při ochraně ptáků 

1. Identifikační číslo návodu:
-------

2. Kód životní situace:
-----

3. Název:

Stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o řízení, kdy orgán ochrany přírody může za předpokladu, že neexistuje jiné uspokojivé řešení rozhodnutím stanovit odchylný postup při ochraně ptáků.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti toho, v čím zájmu má být odchylný postup stanoven.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností HRANICE je vymezen územím obcí Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky, Pro katastrální území: Hranice, Drahotuše, Velká u Hranic, Lhotka u Hranic, Uhřínov, Středolesí, Slavíč, Valšovice

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Mgr. Hana Woldánová, 581 828 343
Kdy: pondělí, středa - 8,00-17,00 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• Údaje o žadateli (jméno a příjmení, dat. narození, název firmy, IČ, adresa, kontakt )
• Označení druhů a množství ptáků, na které se má odchylný postup vztahovat
• Prostředky, způsob nebo metody povolené pro odchyt nebo zabíjení
• Důvod pro odchylný postup ( např. vyčíslení škod )

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, v informační kanceláři městského úřadu.
Žádost můžete podat i volnou formou s doklady a informacemi dle bodu 10.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Obce a případně ti, o jejichž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva , právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím dotčeny. Vždy je účastníkem obec, na jehož území se akce má konat.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
-----------
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

• zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecních zřízeních ), ve znění pozdějších právních předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud zraňuje, chová bez povolení ptáka, či jinak nedovoleně zasahuje do jejich vývoje - sankce do 5 000,- Kč, usmrcuje ptáky krom těch, kteří mohou být loveni - sankce 10 000,- Kč. Pokud jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu při výkonu podnikatelské činnosti lze za usmrcování a nebo chov ptáků s výjimkou těch, kteří mohou být loveni a nebo jinak zasahuje do jejich přirozeného vývoje - uložit pokutu až do výše 500 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
-----------
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

---
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích právních předpisů, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Hana Woldánová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20. 05. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies