logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odnětí lesních pozemků

Publikováno 27.7.2017

Odnětí či omezení lesních pozemků

1. Identifikační číslo návodu:


2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Odnětí či omezení lesních pozemků

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o řízení, při kterém orgán státní správy lesů je součástí administrativní ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Odnětí pozemků je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití.
Omezení je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Řízení se zahajuje na žádost toho, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti na vydání rozhodnutí - Odnětí či omezení pozemků plnění funkcí lesa podle § 13 odst. 1 zákona 289/1995 Sb.,o lesích

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské náměstí č. 1, Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348
Kdy: V hodiny pro veřejnost
Po a St - 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad o vlastnictví k pozemku (výpis z Katastrálního úřadu, kopie kupní smlouvy) a situační náčrt, vyjádření odborného lesního hospodáře, zdůvodnění žádosti.
• podrobné zdůvodnění požadavku
• údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k záboru
• údaje o dotčených pozemcích
• snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán
• údaje LHP (LHO)
• komplexní výpočet náhrad škod
• výpočet poplatku za odnětí
• u dočasného záboru návrh plánu rekultivace
• územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy
• vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků
• vyjádření OLH

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, v informační kanceláři městského úřadu a internetových stránkách města Hranice v příloze ve formátu PDF a word.

Nabízíme i možnost vyplnit přímo interaktivní formulář "Žádost o odnětí/omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa do 1 ha" .

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Zpracování žádosti je bezplatné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Případní spoluvlastníci dotčeného pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

V případě doložení dalších potřebných podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení dokladu o vlastnictví k pozemku, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy:
• zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád
• vyhláška MZe 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení........

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Orgán státní správy lesů může uložit dle § 54, odst. 1, písm.a) zákon č. 229/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění pokutu do výše 1 000 000 tomu kdo bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kdo platí poplatek za odnětí?
Žadatel.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na:
pracovníka státní správy lesního hospodářství odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravyMěstského úřadu v Hranicích

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice- odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2023

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

6. 3. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

---

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies