logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Publikováno 26.5.2020

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1. Identifikační číslo návodu:


2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Pojmenování (název) životní situace:

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

4. Základní informace k životní situaci :

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF musí mít každá fyzická i právnická osoba, která žádá o vydání rozhodnutí dle zvláštních předpisů (zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon), při kterém bude záměrem dotčena zemědělská půda (s výjimkou případů, uvedených v § 9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, kdy není třeba žádat o souhlas k odnětí).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vynětí žádá ten, v jehož zájmu má k vynětí dojít - tj. stavebník, těžební organizace apod.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním žádosti o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy,tel.581 828 347
Kdy: pondělí, středa - 8,00-17,00 hod., po předchozí telefonické domluvě v úterý, čtvrtek, pátek

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence.
 • Vyjádření vlastníka (případně spoluvlastníka) zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí.
 • Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví.
 • Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond dle ustanovení § 12 až § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
 • Výsledky zjednodušeného pedologického průzkumu:
  včetně snímku půdního profilu (kopaná sonda s přiloženým metrem tak, aby byla zřetelná mocnost ornice a podorničí (minimální rozsah 1 sonda na jednu BPEJ),
 • zákres umístění pedologických sond na snímku katastrální mapy.
 • Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany (v případě více BPEJ na pozemku).
 • Plán rekultivace, má-li být půda po skončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy v souladu s ustanovení § 16 a § 17 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
 • Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití.
 • Vyhodnocení a návrh alternativ podle ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb.
 • Údaje o odvodnění a závlahách.
 • Údaje o protierozních opatřeních.
 • Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem.
 • V případě zastupování žadatele doložit doklad o pověření (zplnomocnění) ve věci jednat.
 • V případě těžby nerostných surovin výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody
 • Datum narození u fyzické osoby, IČO u právnické osoby

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti (formulář k vyplnění) lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy a na internetových stránkách města Hranic (příloha 1 word nebo příloha 1 PDF).

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za odnětí půdy ze ZPF se platí odvody dle zákona ochraně zemědělského půdního fondu, které jsou individuální dle výměry pozemku a dle základních hodnotových ukazatelů zemědělské půdy - předběžná výše odvodů je vždy stanovena ve vydaném souhlasu k vynětí ze ZPF. Odvody za vynětí se hradí až po vydání rozhodnutí o odvodech, které vydá Městský úřad Hranice v návaznosti na pravomocné rozhodnutí, vydané podle zvláštních předpisů, popřípadě rozhodnutí o souhlasu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vydání souhlasu nepodléhá zákonu č. 500/2004 Sb., správního řádu a tudíž nejsou lhůty pevně stanoveny, nejsou však delší než 30 dnů a ve zvlášť složitých případech 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Spoluvlastníci příp. nájemci pozemku, kteří se musí k odnětí půdy ze ZPF vyjádřit.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Neposkytuje-li předložený návrh dostatečný podklad pro posouzení možnosti odnětí pozemku ze ZPF, vyzve odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí navrhovatele, aby návrh v přiměřené lhůtě doplnil potřebnými údaji nebo podklady.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datová schránka Městského úřadu v Hranicích ID: q8abr3t a elektronická podatelna: podatelna@mesto-hranice.cz (s elektronicky ověřeným podpisem)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
• metodický pokyn MŽP č. OOLP/1067/96 k odnímaní půdy ze ZPF

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
 • Vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška
 • Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
 • Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na Městském úřadě Hranice.  O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle ustanovení. § 20 a 20a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
---
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Problematiku lze konzultovat s pracovníkem: Ing. Táňa Drábková, tel.: 581 828 347, tana.drabkova@mesto-hranice.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
---
24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Táňa Drábková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1. 2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29. 6. 2020

29. Datum konce platnosti návodu:

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
---

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies