logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pochybnost, zda jde o lesní pozemek

Publikováno 27.7.2017

Pochybnost, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

Pochybnost, zda jde o lesní pozemek 

1. Identifikační číslo návodu:

2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Pochybnost, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o řízení, kdy orgán státní správy lesů rozhodne v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti vlastníka pozemku, dále může být řízení zahájeno na návrh každého, kdo prokáže právní zájem na vydání takového rozhodnutí. Řízení může být zahájeno i z vlastního podnětu orgánu státní správy lesů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání návrhu na vydání rozhodnutí v pochybnostech.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské náměstí č. 1, Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348
Kdy: V hodiny pro veřejnost
Po a St - 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

doklad o vlastnictví k pozemku (výpis z Katastrálního úřadu, kopie kupní nebo nájemní smlouvy) a situační náčrt.
Důkazní prostředky, poukazující na to, že na daném pozemku historicky les byl/nebo nebyl (svědecké výpovědi, historické mapy, letecké snímky). 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Zpracování žádosti je bezplatné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Případní spoluvlastníci pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

---
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení dokladu o vlastnictví k pozemku, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

• zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), v platném znění
• vyhláška MZe 77/1996 Sb., v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
---
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kdy se žádá o vydání rozhodnutí v pochybnostech?

Pokud v praxi dojde k pochybnosti o tom, zda určitý pozemek je nebo není pozemkem určeným k plnění funkcí lesa k plnění funkcí lesa a současný stav je dlouhodobý a historicky doložitelný.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na:
pracovníka státní správy lesního hospodářství odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravyMěstského úřadu v Hranicích

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice- odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 1. 2023

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

6. 3. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

---

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies