logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Prohlášení pozemku za lesní

Publikováno 27.7.2017

Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

1 Identifikační číslo návodu:


2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o řízení, ve kterém orgán státní správy lesů může rozhodnutím pozemky prohlásit za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Orgán státní správy lesů může na návrh vlastníka pozemku, nebo na návrh jiného subjektu, anebo z vlastního podnětu - v těchto případech však se souhlasem vlastníka dotčeného pozemku - prohlásit pozemek (pozemky), který není pozemkem určeným pro plnění funkce lesa za pozemek (pozemky) určený k plnění funkcí lesa.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání návrhu na vydání rozhodnutí - Rozhodnutí o prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle § 3 ost. 4 zákona 289/1995 Sb., o lesích

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské náměstí č. 1, Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348
Kdy: V hodiny pro veřejnost
Po a St - 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• Pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o využití území
• Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., pokud se jedná o pozemek větší než 0,5 ha
• Projekt zalesnění vypracovaný odborným lesním hospodářem
• Doklad o vlastnictví k pozemku (výpis z Katastrálního úřadu, kopie kupní nebo nájemní smlouvy)
• Souhlas orgánu ZPF k odnětí dle § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., pokud je pozemek součástí zemědělského půdního fondu
• Zákres situace v kopii katastrální mapy

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře k Prohlášení pozemku za lesní lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy a v informační kanceláři městského úřadu a na webu města v příloze ve formátu PDF nebo word .

Nabízíme také možnost vyplnit přímo interaktivní formulář "Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa" .

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Zpracování žádosti je bezplatné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Případní spoluvlastníci pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
---
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení dokladu o vlastnictví k pozemku, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), v platném znění .

18. Jaké jsou související předpisy:

• zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád
• zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Orgán státní správy lesů může uložit dle § 54, odst. 1, písm.b) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění pokutu do výše 1 000 000 tomu kdo bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kdy se může žádat o vydání rozhodnutí o prohlášení pozemků za les?

Pokud určitý pozemek není pozemkem určeným k plnění funkcí.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na:
pracovníka státní správy lesního hospodářství odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice- odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 1. 2023

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

6. 3. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

---

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies