logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Souhlas s umístěním stavby

Publikováno 27.7.2017

Souhlas s návrhem územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo)/ nebo přímo na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

1. Identifikační číslo návodu:

2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Souhlas s návrhem územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo)/ nebo přímo na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o řízení, při kterém je orgán státní správy lesů je součástí administrativní ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Zpracovatelé nebo pořizovatelé územně plánovacích dokumentace a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější, dále jsou povinni navrhnout alternativní řešení, způsob rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání návrhu na vydání rozhodnutí - souhlas s návrhem územního rozhodnutí podle § 14 ost. 2 zákona 289/1995 Sb., o lesích

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské náměstí č. 1, Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348
Kdy: V hodiny pro veřejnost
Po a St - 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad o vlastnictví k pozemku (výpis z Katastrálního úřadu, kopie kupní nebo nájemní smlouvy) a situační náčrt, technickou zprávu, katastrální mapu (ze které budou patrná parcelní čísla) se zákresem stavby a vyznačením lesních pozemků ve vzdálenosti do 50 m od uvedené stavby (dále dotčené lesní pozemky), soupis dotčených lesních pozemků, soupis pozemků dotčených stavbou (ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa), vyjádření vlastníků a spoluvlastníků, vyjádření odborného lesního hospodáře.

Pokud bude dle předložené projektové dokumentace stavby procházet i přes lesní pozemky, požaduje orgán státní správy lesů doplnění projektové dokumentace dle § 14 odst 1 lesního zákona, kde je uvedeno ...... přitom jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa ..... nejvhodnější ... přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti (příloha 1) lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, v informační kanceláři městského úřadu a internetových stránkách města Hranice ve formátu word nebo PDF. Pokud se stavba se stavba nachází pouze v ochranném pásmu lesa, použijte přílohu 2 ve formátu word nebo PDF.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Zpracování žádosti je bezplatné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastníci a spoluvlastníci pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
---
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Ne.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
---
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
---
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na:
pracovníka státní správy lesního hospodářství odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice- odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Iveta Honyšová, tel.: 581 828 348

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2023

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

6. 3. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

---

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies