logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vydání rybářského lístku

Publikováno 27.7.2017

Rybářský lístek – co je nutné k jeho vydání

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání rybářského lístku

04. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 30 dní, 10 let a na dobu neurčitou.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou uvedeny § 10a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Další rybářský lístek se vydá žadateli (občanu ČR nebo cizinci), prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní,
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní

Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se:

 • oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30 denní rybářský lístek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel musí podat písemnou žádost s uvedením veškerých náležitosti. V přílohách ji naleznete ve formátu word nebo PDF. Formulář žádosti také vydává MěÚ Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostřední a dopravy, oddělení životního prostředí, dveře č. 406.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti příslušný podle místa trvalého bydliště

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad.

K žádosti je nutné přiložit:

 • doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6) a
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání 30-ti denního rybářského lístku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku se podává na předtištěném formulář (příloha word) (příloha PDF)

Odbor stavební úřad, životního prostřední a dopravy, oddělení životního prostředí, dveře č. 406 nebo podatelna a informace v přízemí zámku

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

- 30 dní činí 200 Kč,
- 10 let činí 500 Kč,
- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem
Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o vydání dokumentu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jestliže vám úřad odmítne rybářský lístek vydat, můžete se odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:

 • přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o rybářství a hrozí mu dle § 30 odst. 6 zákona o rybářství, pokuta až do výše 8 000 Kč, za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do
  1 roku,
 • trestného činu podle § 304 trestního zákona a hrozí mu:
  • trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci
  • trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest, peněžitý trest nebo propadnutí věci

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

21. Nejčastější dotazy

Od kdy platí rybářský lístek?

 • Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (30 dní, 10 let nebo na dobu neurčitou).

22. Další informace

organizační složky rybářského svazů,
příslušné obecní úřady s rozšířenou působnosti, odbor finanční.
příslušné krajské úřady, odbor životního prostředí a zemědělství,

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, dveře č. 406

26. Kontaktní osoba

Mgr. Hana Woldánová, 581 828 343

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 5. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies