logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zásah do významného krajinného prvku

Publikováno 27.7.2017

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

1. Identifikační číslo návodu:
-------

2. Kód životní situace:
-----

3. Název:

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o řízení, kdy ten, kdo zamýšlí zásah do významného krajinného prvku (zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů) žádá orgán ochrany přírody o závazné stanovisko.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti toho, kdo zamýšlí zásah do významného krajinného prvku

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností HRANICE je vymezen územím obcí Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky, Pro katastrální území: Hranice, Drahotuše, Velká u Hranic, Lhotka u Hranic, Uhřínov, Středolesí, Slavíč, Valšovice

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Mgr. Hana Woldánová 581 828 343
Kdy: pondělí, středa - 8,00-17,00 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• Údaje o žadateli (jméno a příjmení, dat. narození, název firmy, IČ, adresa, kontakt )
• Identifikace významného krajinného prvku, který bude dotčen ( název, parcelní čísla pozemků, katastrální území )
• Název akce, kterou dojde k dotčení významného krajinného prvku
• Údaje o investorovi akce (jméno a příjmení, dat. narození, adresa, název firmy, IČ, adresa sídla, kontakt )
• Popis zásahu do významného krajinného prvku ( v čem spočívá zásah )
• Kopie katastrální mapy se zákresem

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, v informační kanceláři městského úřadu a internetových stránkách města (příloha PDF) a příloha ve formátu word.
Žádost můžete podat i volnou formou s doklady a informacemi dle bodu 10.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Je uvedeno v konkrétním řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Může být nařízeno biologické hodnocení.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
-----------
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

• zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecních zřízeních ), ve znění pozdějších právních předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je uvedeno v konkrétním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, fyzická osoba, se dopustí přestupku, pokud provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody - sankce do 10 000 Kč, nebo pokud závažně poškození významný krajinný prvek - sankce do 50 000 Kč. Pokud jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu při výkonu podnikatelské činnosti lze za zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody uložit pokutu až do výše 500 000 Kč a za poškození významného krajinného prvku uložit pokutu až do výše 1.000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
-----------
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
Dále se můžete obrátit na: Mgr. Hana Kochová
Další informace najdete na www stránkách:
---

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích právních předpisů, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Hana Woldánová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20. 05. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies