logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vyjádření

Publikováno 27.7.2017

Vyjádření, zda je záměr z hlediska vodoprávních předpisů možný

1. Identifikační číslo návodu:


2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Vyjádření

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o agendu týkající se souhlasu vodoprávního úřadu k záměru žadatele, zda je záměr z hlediska vodoprávních předpisů možný, popř. za jakých podmínek.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Městského úřadu v Hranicích nebo písmeně na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, vodní hospodářství.

Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání vyjádření obsahuje :

  • Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
  • Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru.
  • Situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí.
  • Dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkajících se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění.
  • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice nebo na internetové adrese ministerstva zemědělství.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Moravy, s.p., Brno, správce drobného vodního toku , dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektových dokumentací, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu návrhu a stanovení záplavových území, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce ve smyslu:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

21. Nejčastější dotazy:
---
22. Další informace:

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:
---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Telefonním dotazem na pracovníky odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy:
Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
---
25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoby:

Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341, e-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz

Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346, e-mail: simona.lukasova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:

15. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
---

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021