logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vyjádření k návrhu trasy

Publikováno 28.7.2017

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k návrhu trasy

1. Identifikační číslo návodu:


2. Kód životní situace:

bude doplněno dodatečně

3. Název:

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k návrhu trasy

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Návrh tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, který se zpracovává v etapě před zpracováním zadání těchto staveb, musí být projednán s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a opatřen jeho souhlasem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádat může investor akce, případně jím pověřená fyzická či právnická osoba na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním žádosti o vyjádření k návrhu trasy.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 75301 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí
Kdy: Po a St - 8,00-17,00 hod., po předchozí telefonické domluvě v úterý, čtvrtek, pátek

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Zákres navrhované trasy do snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřících do ZPF dle katastrálních území (případně doplněný orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence)

  • Údaje o hydrologických a odtokových poměrech

  • Údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest

  • Údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí

  • Plná moc k zastupování investora (v případě, že žadatel není totožný s investorem)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláže žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, nebo na těchto stránkách  - ve formátu word  nebo ve formátu PDF.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání vyjádření se správní poplatky nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je stanovena zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
---
15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Neposkytuje-li předložený návrh dostatečný podklad pro posouzení možnosti udělení

Lhůta pro vyřízení je stanovena zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

k vedení trasy po zemědělských pozemcích, vyzve odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí navrhovatele, aby návrh v přiměřené lhůtě doplnil potřebnými údaji nebo podklady.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datová schránka Městského úřadu v Hranicích ID: q8abr3t a elektronická podatelna: podatelna@mesto-hranice.cz (s elektronicky ověřeným podpisem).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
---
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

---

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

---

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
---
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Problematiku lze konzultovat s pracovníkem: Ing. Táňa Drábková, tel.: 581 828 347, tana.drabkova@mesto-hranice.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Městský úřad Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Táňa Drábková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

15.2.2016

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.2.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
---

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies